Artikel 1 Abonnementsvorm
1.1
De overeengekomen abonnementsvorm staat vermeld op de voorzijde van het inschrijfformulier.
1.2 Bij inschrijving dient er éénmalig een betaling te geschieden van € 15,00 voor administratiekosten en voor borg van de lidmaatschap pas. In geval van verlies wordt er € 5,00 in rekening gebracht.

Artikel 2 Abonnementsduur en beëindiging 
2.1
Het abonnement wordt afgesloten voor de duur welke is vermeld en overeengekomen op de voorzijde van het inschrijfformulier. Deze minimale abonnementsduur gaat in vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst, ook vermeld op de voorzijde van het inschrijfformulier.
2.1a De wederpartij is gerechtigd het abonnement te doen eindigen tijdens de 1e 21 dagen vanaf de ingangsdatum.
2.2 Indien het lidmaatschap eerder wordt gestart dan de ingangsdatum van de overeenkomst en de wederpartij dus een aantal dagen eerder gebruik kan gaan maken van de faciliteiten van Artisport, verschuift de ingangsdatum van de overeenkomst naar de daadwerkelijke startdatum.
2.3a Het abonnement kan gedurende de minimale abonnementsduur niet door het lid worden beëindigd of opgezegd. Indien de wederpartij zijn abonnement wil opzeggen tegen het einde van de minimale abonnementsduur is het bepaalde in artikel 2.4, 2.5 en 2.6 van overeenkomstige toepassing.
2.4 De opzegtermijn na de overeengekomen minimale abonnementsduur bedraagt één maand gerekend vanaf de eerstvolgende geldende betalingsdatum en waarbij een eventuele achterstand in contributie niet wordt meegerekend.
2.5 Opzegging van een abonnement door de wederpartij dient te geschieden door invulling van een opzegformulier bij de receptie. De verschuldigde contributie voor de opzegtermijn van 1 volle maand en een eventuele achterstand dient in één keer contant of per éénmalige automatische incasso te worden voldaan bij de receptie, dan wel bij een aangetekende opzegging waarna het lid de opzegtermijn en eventuele achterstand per direct dient te voldoen. Mondelinge, telefonische of opzeggingen per mail worden niet geaccepteerd.
2.6 Schriftelijk opzeggen dient altijd ‘aangetekend’ te geschieden. Schriftelijke opzeggingen worden te allen tijde schriftelijk bevestigd door HCC. Indien de wederpartij aan HCC een machtiging heeft verstrekt voor het automatisch incasseren van abonnementsgelden, zal deze, nadat de wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, worden ingetrokken.
2.7 Indien opzegging niet conform artikel 2.5, en 2.6 plaatsvind, wordt het abonnement automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.
2.8 Tot de einddatum van het abonnement kan de wederpartij gebruik blijven maken van de faciliteiten, waarbij de eventuele trainingstegoeden voor de einddatum van het abonnement moeten zijn ingehaald.
2.9 Vooraf betaalde contributiegelden en resterende trainingstegoeden, die betrekking hebben op de periode na de overeengekomen datum van opzegging worden niet gerestitueerd.
2.10 Indien het voor de wederpartij als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte verdere sportbeoefening onmogelijk is geworden, kan de overeenkomst beëindigd worden. Hiervoor dient een doktersverklaring overhandigd te worden.
2.11 Zoals op de voorzijde van het inschrijfformulier is aangegeven, ontvangt u een ‘korting’ op de contributie naar gelang er een langere abonnementsperiode wordt afgesloten.
2.12 Bij verhuizing verder dan 15 km van HCC vandaan kan de overeenkomst beëindigd worden, met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. Dit kan alleen op vertoon van inschrijving bij de nieuwe gemeente.

Artikel 3 Wijzigen van de abonnementsvorm
3.1
De abonnementsvorm kan gedurende de minimale abonnementsduur niet worden gewijzigd tenzij anders word bepaald door de directie.

Artikel 4 Tijdelijk stopzetten van het abonnement
4.1
Bij een blessure langer dan 4 weken of in geval van zwangerschap, dient de wederpartij bij de receptie een ziekmeldingsformulier in te vullen voorzien van een medische verklaring. Na goedkeuring door de directie van HCC wordt het abonnement tijdelijk stopgezet.
4.2 De minimale abonnementsduur wordt automatisch met die periode verlengd, gelijk aan de duur van de stopzetting.
4.3 Bij een automatisch incasso abonnement wordt tijdens de periode van stopzetting de betalingsverplichting opgeschort. De betalingsverplichting voor de overeengekomen minimale abonnementsduur blijft echter ongewijzigd.

Artikel 5 abonnementskosten en regelgeving
5.1a
Het gekozen abonnement en verschuldigde bedrag dient vooruit te worden voldaan.               5.1b Indien wederpartij heeft gekozen voor betaling op basis van automatische incasso, verstrekt hij HCC door ondertekening van het SEPA machtigingsformulier, een machtiging voor het incasseren van de abonnementskosten en – of een eenmalige afschrijving voor afgenomen consumpties, stortingen of extra diensten of producten.
5.2 Indien betaling plaatsvind d.m.v. automatische incasso, dan zal deze maandelijks worden uitgevoerd. Wederpartij dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op de bank / of girorekening. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd zal er een 1e herinneringsnota   worden verzonden voor de tweede herinneringsnota en voor elke daaropvolgende herinneringsnota worden € 5,00 aan storno c.q. administratiekosten in rekening worden gebracht.
5.3 Tijdens vakantie en feestdagen dienen de kosten voor de abonnementsperiode ook te worden betaald. Bij een vakantieperiode van langer dan 28 dagen is de mogelijkheid om vrienden gebruik te laten maken van het abonnement. Daartoe moet wederpartij en vriend samen een formulier invullen bij de receptie. Ook is het mogelijk het abonnement tijdelijk te bevriezen met een maximum van 3 maanden. De betaling zal tijdens die periode worden opgeschort en het contract zal verleng worden met de totale afwezige periode.
5.4 Indien de wederpartij zijn betalingsverplichting niet nakomt, heeft de directie het recht om de wederpartij de toegang tot het fitnesscentrum te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
5.5 Indien de wederpartij het niet eens is met een afschrijving, kan hij binnen een maand het bank of girokantoor opdracht geven tot terugboeking van het desbetreffende bedrag.
5.6 Vooraf betaalde contributiegelden die betrekking hebben op de periode na de overeengekomen datum van opzegging gerestitueerd.
5.7 Indien HCC genoodzaakt is om haar vordering, met inachtneming van de opzegtermijn als bedoeld in artikel 2, ter incasso uit handen te geven, zullen de rente ad 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is en de buitengerechtelijke kosten ad 15% van de vordering vermeerderd van de vervallen rente, als mede de gerechtelijke kosten en de kosten van ten uitvoerlegging van een verkregen rechtelijke uitspraak voor rekening van de klant komen. Het abonnement wordt op rekening hiervan als beëindigd beschouwd.
5.10 De wederpartij verklaart hierbij uitdrukkelijk dat hem/haar bekend is dat zolang de overeenkomst niet op de bij Artikel 2 voorgeschreven wijze is opgezegd hij gehouden is aan de overeengekomen gelden aan HCC te voldoen, ook al wordt door welke oorzaak dan ook, ook niet deelgenomen aan de sportlessen c.q. geen gebruik gemaakt van de accommodatie.
5.11 De wederpartij verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van enig hem of haar mogelijk opkomend recht tot het vragen van vermindering, afwijzing of ontzegging van de vordering van HCC als zij genoodzaakt zou zijn over te gaan tot gerechtelijke invordering van enig openstaand bedrag.

Artikel 6 Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van 21 dagen gedurende deze overeenkomst heeft de wederpartij de mogelijkheid om deze overeenkomst te herroepen. Met inachtneming dat wederpartij de dagen waarin hij lid is geweest dient te voldoen.

Artikel 7 Veiligheid en aansprakelijkheid
7.1
De wederpartij verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen HCC wegens vergoeding van kosten, schade en interesse, als gevolg van enig ongeval of letsel, opgelopen ten gevolgen van sportbeoefening of het gebruik v.d. accommodatie, als ook wegens het in ongerede raken van kleding en voorwerpen.
7.2 De wederpartij verklaart hierbij dat sport onderricht c.q. gebruik van de accommodatie uitsluitend en alleen voor zijn / haar risico is en de kosten van enig ongeval of letsel en al door hem /haar zelf worden gedragen.
7.3 HCC is niet aansprakelijk voor diefstal en / of verlies van persoonlijke eigendommen in het fitnesscentrum. Eventueel gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald.
7.4 De wederpartij vrijwaart HCC voor alle aanspraken van derden uit hoofden van de in dit artikel bedoelde schade, kosten en interesse.
7.5 De wederpartij meldt medische contra-indicatie voor fitness aan HCC.
7.6 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid waarop HCC geen invloed heeft, nog redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening onmogelijk maakt, wordt Artisport ontslagen van haar verplichtingen uit hoofd van de gesloten overeenkomst. De wederpartij kan in geval van overmacht geen vergoeding van de door wederpartij geleden schade op HCC vorderen.

Artikel 8 Openingstijden
De openingstijden van het fitnesscentrum worden vastgesteld door de directie van HCC. Indien deze wijzigen zal de wederpartij daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld d.m.v. publicatie in het fitnesscentrum. Tijdens officiële feestdagen, en eventuele nader te bepalen dagen, zal het fitnesscentrum gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of restitutie van de abonnementskosten. Indien de wederpartij zich hier niet mee kan verenigen, dient hij het abonnement conform Artikel 2 van deze voorwaarden dienen op te zeggen, zonder dat dit zal leiden tot restitutie van vooraf /reeds betaalde abonnementsgelden.

Artikel 9 Algemene huisregels
9.1
In de sportruimtes dient u te allen tijden in correcte sportkleding te zijn gekleed. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik van een handdoek en een bidon voor drinken tijdens het sporten is verplicht. Met het ondertekenen van deze overeenkomst geeft wederpartij te kennen de volledige huisregels verstrekt bij dit inschrijfformulier te hebben begrepen.
9.2 Voor gebruikmaking van de andere faciliteiten dient het vastgestelde huisreglement te worden nageleefd, zoals dat in betreffende ruimtes is opgehangen.
9.3 HCC bepaalt op welke dagen en uren sportonderricht kan worden genoten, c.q. gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten en de wederpartij dient zich daar naar individueel te richten.
9.4 De wederpartij onderwerpt zich aan de door HCC vastgelegde regelement en leeft deze na op straffe van verwijdering uit en / of ontzegging van toegang tot de faciliteiten van HCC, een en ander ter beoordeling van HCC. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd. Eventuele schade die ontstaan door het niet naleven van de regelementen worden in alle gevallen op de wederpartij verhaald.

Artikel 10 Orde/instructievoorschriften
10.1
Het is niet toegestaan om drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen (zoals anabole steroïden) te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat de wederpartij enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen gelden. Per de beëindigingdatum van het abonnement wordt tevens de toegang tot de faciliteiten van het fitnesscentrum ontzegd.
10.2 Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, agressie en of geweld in het fitnesscentrum wordt op geen enkele wijze getolereerd.
10.3 De wederpartij dient zich te houden aan de door HCC gegeven instructies en vastgelegde regelementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde, discipline en gebruik van de parkeerplaatsen. Bij overtreding van deze instructies of regelementen is HCC gerechtigd de wederpartij de toegang van het fitnesscentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit leidt tot vermindering van abonnementsgelden of teruggaven.
10.4 Schade die ontstaat door het zich niet houden aan de vastgestelde regelementen, wordt in alle gevallen op de wederpartij verhaald.

Artikel 11 Wijziging in NAW gegevens
Wijzigingen in NAW gegevens dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan HCC. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden van HCC.

Artikel 12 Wetbescherming persoonsgegevens
Met inachtneming van de wet bescherming persoonsgegevens zal HCC strikt vertrouwelijk met de persoonsgegevens van de wederpartij omgaan. De persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij de wederpartij hier toestemming voor geeft en uitgezonder het ter incasso uit handen geven van een openstaande vordering aan het gerechts deurwaarderskantoor. Uw gegevens betreffende uw gezondheid verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een passend fitness advies.

Artikel 13 Overige bepalingen
13.1
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand regelement niet voorziet, worden ter beoordeling en beslissing aan de directie van HCC voorgelegd.
13.2 Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
13.3 Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van HCC te accepteren.

Openingstijden

Maandag
08:00 - 22:00
Dinsdag
08:00 - 22:00
Woensdag
08:00 - 22:00
Donderdag
08:00 - 22:00
Vrijdag
08:00 - 22:00
Zaterdag
08:00 - 15:00
Zondag
Gesloten